KONTAKTY HTP

HECO
Czech Republic
Horizon Trading Prague s.r.o.
tel: +420 605 333 663 / +420 606642175 / +420 731488630
napište nám
Výhradní zastoupení značky HECO
pro Českou republiku

NOVINKY HTP

arr3Heco Celan GT302 - test autor: Daniel Březina Hi-Fi Voice Němečtí Heco jsou známí tím, že většina... arr3Test Heco Music Style na HI-FI Voice - doporučujeme autor: Daniel Březina (Hi-Fi Voice) | 17.09.2013 |  Německá společnost Heco patří mezi... arr3Stereo reprosoustava s Bluetooth technologií a vestavěným subwooferemStereo reprosoustava s Bluetooth technologií a vestavěným subwooferem: Heco Ascada 300... arr3HTP oficiálním distributorem značky HECO pro ČR Počínaje začátkem příštího měsíce tj. 1.7.2013 se společnost Horizon Trading Prague s.r.o....

AKCE

Prodejní cena 10 490 Kč
skladem
Prodejní cena 22 990 Kč
skladem
Prodejní cena 22 150 Kč
skladem

NEJPRODÁVANĚJŠÍ

Prodejní cena 2 970 Kč
skladem
Prodejní cena 6 890 Kč
skladem
Prodejní cena 14 990 Kč
skladem


» Obchodní podmínky

Datum: 12.9.2015

Prosíme, přečtěte si pečlivě následující řádky. Pokud nenajdete informaci, kterou hledáte, můžete nás kontaktovat na telefonním čísle: 222 715 959731 488 630.

Informace si můžete také vyžádat na e-mailové adrese: horizontrading@email.cz

 

 

Potvrzením a následným odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se svobodně seznámil s reklamačním řádem a s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí.

 

 

STRUČNĚ A PŘEHLEDNĚ V KOSTCE NA ÚVOD

 

Prodávající / kupující


Prodávajícím je obchodní společnost Horizon Trading Prague s.r.o.,

Společnost Horizon Trading Prague s.r.o. zapsána Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 160510, IČO: 290 21 367

která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

 

Spotřebitelem / zákazníkem internetového obchodu www.heco-audio.cz je kupující, kterému prostřednictvím uzavřených smluv v internetovém obchodě www.heco-audio.cz dodává prodávající výrobky nebo poskytuje služby.


Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není.


Kupující spotřebitel - zákazník nebo jen spotřebitel je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.


Kupující, který není spotřebitel - zákazník, je podnikatel. Za podnikatele se považuje také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele

V případě, že nejste spotřebitel - zákazník, tedy zboží nakupujete v rámci své obchodní či podnikatelské činnosti (o čemž rozhoduje uvedení IČ na nákupním dokladu), právo na odstoupení vám nevzniká, neboť zákon tuto možnost neuvádí.

 

 


Kupní smlouva


Je-li kupujícím spotřebitel - zákazník, návrhem k uzavření kupní smlouvy (nabídkou) je umístění nabízeného zboží dodavatelem na stránky, kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím a přijetím objednávky dodavatelem. Toto přijetí dodavatel neprodleně potvrdí kupujícímu informativním e-mailem na zadaný e-mail, na vznik smlouvy však toto potvrzení nemá vliv. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů.

 

Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat všechny údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na " ODESLAT OBJEDNÁVKU".

 

Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

 

Běh lhůty pro vyřízení reklamací je pozastaven v případě, že prodávající neobdržel veškeré podklady potřebné pro vyřízení reklamace (části zboží, jiných podkladů apod.).

 

Prodávající je povinen si vyžádat doplnění podkladů od kupujícího v nejkratší možné době. Lhůta je od tohoto data pozastavena až do dodání vyžádaných podkladů kupujícím.

Prodávající si mimo jiné vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech: zboží se již nevyrábí, není skladem, již se nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele.

 

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku).

Prodávající odpovídá spotřebiteli, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá spotřebiteli, že v době, kdy spotřebitel věc převzal, má věc vlastnosti, které si strany ujednaly.

 

 

 

 

Právo spotřebitele - zákazníka odstoupit od smlouvy


Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku má spotřebitel - zákazník v souladu s § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo bez udání důvodu odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží.

 

V případě, že si spotřebitel - zákazník přeje dle předchozího odstavce odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů, kontaktuje prodávajícího a nejlépe písemně uvede, že odstupuje od smlouvy s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz.

 

Pro odstoupení od kupní smlouvy může spotřebitel - zákazník použít formulář poskytovaný prodávajícím - dostupný zde:

 

Odstoupení od kupní smlouvy může spotřebitel - zákazník zaslat na adresu provozovny prodávajícího nebo prostřednictvím elektronické pošty na prodávajícího: horizontrading@email.cz

 

 

V případě, že kupující dle předchozích odstavců odstoupí od smlouvy, vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího (kromě částky představující dodatečné náklady na dodání zboží vzniklé v důsledku kupující zvoleného způsobu dodání zboží, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání zboží nabízený prodávajícím) do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal, pokud kupující neurčí jinak. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady.

 

Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí a prodávající ho tak může řádně překontrolovat.

 

Ustanovení zákona o odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění, musí prodávajícímu do 14 dnů od odstoupení od smlouvy vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud to již není dobře možné (např. v mezidobí bylo zboží zničeno, nepřiměřeně používáno nebo spotřebováno), musí spotřebitel - zákazník poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno nebo uvedeno do původního stavu.

 

Pokud je vrácené zboží poškozeno jen částečně, může prodávající uplatnit na spotřebiteli právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu.

 

Prodávající je v takovém případě povinen vzniklou škodu prokázat.

 

Prodávající spotřebiteli v takovém případě vrací jen takto sníženou kupní cenu.

 

Na kupní cenu, která má být kupujícímu vrácena, může prodávající započíst své skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením zboží.

 

Právo na odstoupení od smlouvy spotřebitel v souladu s ustanovením § 1837 občanského zákoníku nemá zejména, v případě smluv:

 

- o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy, 
- o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy, 
- o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli podnikatele, 
- o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, 
- o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, 
- o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů, 
- o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit, 
- o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal, 
- o dodávce novin, periodik nebo časopisů, 
- o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určeném termínu, uzavírané na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby, nebo o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy

 

 

Odstoupení


Od kupní smlouvy je možné odstoupit do 14 kalendářních dnů. 
Lhůta 14 dnů začíná běžet následující kalendářní den po převzetí zboží. 
Zboží musí být vráceno do 14-ti dnů od odstoupení od kupní smlouvy. Nemusí být vráceno v originálním obalu, avšak dodavatel má právo na úhradu nákladů spojených s uvedením zboží do původního stavu. Tyto náklady mohou teoreticky dosáhnout i plné ceny zboží. Spotřebitel-zákazník odpovídá za snížení hodnoty zboží. 
Nelze odstoupit u zboží objednaného nebo upraveného na míru 
Pro snadné odstoupení je možné použít formulář prodejce - dostupný zde
Nutné je přiložit záruční list (byl-li vystaven) a doklad o koupi 
Spotřebitel - zákazník si hradí náklady spojené s objednávkou a komunikací s obchodníkem

Náklady na dopravu k obchodníkovi hradí spotřebitel - zákazník 
Kupní cena bude vrácena nejpozději do 14 kalendářních dnů od odstoupení od smlouvy, ne však dříve, než prodávající obdrží vracené zboží u kterého musí řádně překontrolovat a zjistit jeho stav.

 

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz

„V případě, že dojde mezi námi a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát - oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2

Email: adr@coi.cz
Web: adr.coi.cz

Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, Která je zřízena Evropskou komisí na adresehttp://ec.europa.eu/consumers/odr/.“

 

 

 

Ochrana osobních údajů

 

Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Kupující uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího po úspěšném splnění smlouvy a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním.

Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti zákazníka odstranit z databáze. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje zákazníků dodavatel nepředává žádné další osobě. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží.

Jednotlivé smlouvy jsou po svém uzavření provozovatelem archivovány, a to ve formě elektronické a jsou přístupné pouze provozovateli obchodu.

 

 

 

 

Vyobrazené zboží a popisky v nabídkách

 

 

 

 

 

Na internetových stránkách, v nabídkových listech, inzerátech, popisech a jiných propagačních materiálech si prodávající t.j. spol. Horizon Trading Prague s.r.o. vyhrazuje právo na technické změny, omyly, popř. chyby bez předešlého upozornění. Některé fotografie, vyobrazení, názvy, loga a barvy zboží mohou mít pouze ilustrativní charakter.

 

 


Záruky

 

Všechny výrobky prodávané internetovým obchodem www.heco-audio.cz, který provozuje společnost Horizon Trading Prague s.r.o. jsou schválené pro provoz v ČR. 
Vztahuje se na ně záruční doba 24 měsíců. 
Záruční podmínky jsou popsány a vyznačeny v záručních listech jednotlivých výrobků. 
U výrobků, které mají originální záruční listy se případné reklamace dají řešit přímo v příslušných autorizovaných servisech jednotlivých značek. U výrobků, ke kterým výrobce záruční listy nedodává , slouží jako záruční list vystavená faktura nebo daňový doklad. 
Ujišťujeme, že na všechny námi prodávané výrobky bylo vydáno Prohlášení o shodě dle zákona 22/97 Sb.

 


Reklamace

 

Pokud se vyskytne u zboží závada, můžete se obrátit na prodejce a nebo přímo na autorizovaný servis příslušné značky 
Veškeré nabízené značky mají servisní zastoupení v ČR. 
Adresu příslušného servisu vám rádi sdělíme na tel: +420 222 715 959/+420 731 488 630 nebo emailem

Email: horizontrading@email.cz

Pro snadné vyřízení reklamace nás neváhejte kontaktovat !

 

 

 

Vyřízení reklamace


V případě, že kupující využije svého práva vyžadovat odstranění vad zboží opravou a v záručním listu, je pro účely záručních oprav zboží určený podnikatel odlišný od prodávajícího, jehož sídlo či místo podnikání je ve stejném místě jako v případě prodávajícího nebo v místě pro kupujícího bližším, uplatní kupující právo na záruční opravu u podnikatele uvedeného v záručním listu. Tyto informace lze případně nalézt v dokladu, který nahrazuje záruční list.

 

Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty se kupujícímu přiznávají stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy.

 

Běh lhůty pro vyřízení reklamací je pozastaven v případě, že prodávající neobdržel veškeré podklady potřebné pro vyřízení reklamace (části zboží, jiných podkladů apod.). Prodávající je povinen si vyžádat doplnění podkladů od kupujícího v nejkratší možné době. Lhůta je od tohoto data pozastavena až do dodání vyžádaných podkladů kupujícím.

 

Za situace, kdy je potřeba zboží zaslat prodávajícímu nebo servisnímu středisku, si kupující ve vlastním zájmu vede tak, aby bylo zboží zabaleno do vhodného a dostatečně chránícího obalového materiálu vyhovujícího nárokům přepravy křehkého zboží a to včetně veškerého příslušenství a označí zásilku příslušnými symboly.

 

Servisní středisko po řádném vyřízení reklamace vyzve kupujícího k převzetí opraveného zboží.

 

Nárok na uplatnění záruky zaniká v případě neodborné montáže nebo neodborného uvedení zboží do provozu, stejně jako při neodborném zacházení s ním, tj. zejména při používání zboží v podmínkách, které neodpovídají svými parametry parametrům uvedeným v dokumentaci ke zboží.

 

Při jakékoli návštěvě servisního technika u kupujícího je třeba, aby byl vyhotoven protokol o zjištěných závadách a formě jejich odstranění. Bez takovéhoto protokolu není návštěva servisního technika brána v potaz.

 

V případě odstoupení od kupní smlouvy či poskytnutí slevy z kupní ceny je příslušná platba vrácena kupujícímu převodem na bankovní účet nebo předána v hotovosti na provozovně.

 

 


Vady zboží

Prodávající odpovídá spotřebiteli, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá spotřebiteli, že v době, kdy spotřebitel věc převzal,

má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné, se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá, věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

 


Práva z vady zboží


Nemá-li věc výše uvedené vlastnosti, může spotřebitel požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může spotřebitel požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy.

 

Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má spotřebitel právo na bezplatné odstranění vady.

 

Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má spotřebitel i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má spotřebitel i právo od smlouvy odstoupit.

 

Neodstoupí-li spotřebitel od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu.

 

Spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

 

Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

 

 

 

Lhůty

Spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době 24 měsíců od převzetí. Projeví-li se vada v průběhu 6 měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

 

Záruční doba začíná běžet převzetím zboží. Záruční doba pro kupujícího spotřebitele činí 24 měsíců. Kupující, který při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, činí záruční doba pouze 12 měsíců. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě.

 

V případě výměny zboží začíná běžet nová záruční doba.

 

 


Ostatní

 

Záruční doba je poskytována u všech výrobků v délce 24 měsíců 
všechny ceny zboží jsou uvedeny vč. dph a recyklačního poplatku / bez ceny dopravy /

Platné obchodní podmínky pro e-shop www.heco-audio.cz provozovaný společností Horizon Trading Prague s.r.o.


Níže uvedené podmínky vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je společnost Horizon Trading Prague s.r.o. a kupujícího, kterým je spotřebitel - zákazník.


Veškeré smluvní vztahy se uzavírají v souladu s právním řádem České republiky


1) V případě je-li smluvní stranou spotřebitel - zákazník, řídí se vztahy neupravené níže uvedenými obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem O ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.).
2) Není-li smluvní stranou spotřebitel - zákazník, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.).


Odpovědnost prodávajícího za vady se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním, .u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy věci.

 

Na žádost spotřebitele je prodávající povinen poskytnout spotřebiteli písemné potvrzení o povinnostech z vadného plnění v rozsahu stanoveném zákonem (záruční list). Umožňuje-li to povaha věci, postačuje namísto záručního listu vydat kupujícímu doklad o zakoupení věci obsahující údaje (fakturu), které musí obsahovat údaje jako záruční list. Záruční list musí obsahovat jméno a příjmení, název nebo obchodní firmu prodávajícího, IČ, sídlo, jde-li o právnickou osobu, nebo bydliště, jde-li o fyzickou osobu.

 

Spotřebitel je oprávněn odstoupit od smlouvy ve všech případech stanovených zákonem.

 

Odstoupení je vůči prodávajícímu účinné od okamžiku, kdy je mu doručeno prohlášení kupujícího o odstoupení od smlouvy, pokud jsou splněny všechny nutné zákonné podmínky.

 

V případě odstoupení od smlouvy se smlouva od počátku ruší a smluvní strany jsou si povinny vrátit vše, co si na jejím základě poskytly. V případě zrušení smlouvy z důvodu uplatnění práv plynoucích z odpovědnosti za vady, vrací kupující plnění, které mu poskytl prodávající, pouze v rozsahu, v jakém je to v dané situaci objektivně možné.

 

 

 

Tento reklamační řád nabývá účinnosti dne 1.ledna 2014

Změny reklamačního řádu vyhrazeny

OWNjZTE2